Regulamin

Regulamin portalu internetowego ParentLand

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy ParentLand, zwany w dalszej części regulaminu „Portalem”, dostępny pod adresem https://parent.land jest prowadzony przez Panią Annę Zawiślak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Psycholog Seksuolog Anna Zawiślak pod adresem ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, NIP 6772174111, REGON 146668710, tel. 666-080-111, adres e–mail: bok@parent.land. Działalność gospodarcza została zarejestrowana w centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 2. Anna Zawiślak jest administratorem danych osobowych przetwarzanych celem realizacji postanowień niniejszego regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na zasadach określonych w pozostałych dokumentach dostępnych na stronie startowej portalu.
 3. Do rejestracji na Portalu konieczne jest posiadanie sprzętu informatycznego (komputer stacjonarny, tablet, smartfon), połączenia z Internetem oraz posiadanie adresu elektronicznego e-mail.
 4. Osobom zarejestrowanym w portalu zabrania się wprowadzania na jego stronie internetowej jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Postanowienia regulaminu dotyczą osób zarejestrowanych na portalu zarówno będących konsumentami, jak i przedsiębiorcami.

Rozdział II

Definicje

 1. Słownik pojęć stosowanych w regulaminie:

1). Działalnością nierejestrowaną jest działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

2). Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

3). Użytkownikiem jest osoba zarejestrowana na portalu, posiadająca indywidualne konto użytkownika, mająca na celu skorzystanie z oferowanej w ramach portalu wymiany usług.

4). Newsletter to nieodpłatna elektroniczna usługa marketingowa świadczona przez Portal na rzecz użytkowników polegająca na wysyłaniu pocztą elektroniczną na podany przez taką osobę adres e–mail, za jej wyraźną zgodą informacji o usługach oferowanych przez innych uczestników portalu, i innych informacji przydatnych w celu dokonywania zakupów.

5). Usługa – jest to zdefiniowana aktywność (zespół czynności faktycznych) oferowana w ramach portalu przez użytkownika na rzecz innych użytkowników.

6). Wymiana usług – jest to dokonane w ramach portalu internetowego porozumienie co do wzajemnego wyświadczenia na swoją rzecz usług,

7). Formularz rejestracji: formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej portalu, umożliwiający użytkownikowi podanie danych niezbędnych do założenia konta umożliwiającego korzystanie z portalu.

8). Konto: oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych zawierający dane osobowe klienta, tj. dane wymagane: adres e-mail, imię, miejsce zamieszkania oraz dobrowolne: nazwisko, wiek.

9). Katalog usług jest to dostępna w ramach portalu lista usług, które użytkownicy mogą oferować innym użytkownikom w ramach portalu.

Rozdział III

Rejestracja

 1. W celu korzystania z portalu konieczne jest dokonanie rejestracji.
 2. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez kliknięcie pola zarejestruj się
  i wypełnienie formularza rejestracji polegającego na wpisaniu wymaganych danych i postępowaniu zgodnie z informacjami generowanymi automatycznie przez stronę internetową portalu.
 3. W następstwie dokonania rejestracji zostaje utworzone indywidualne konto użytkownika na portalu, do którego użytkownik może się zalogować za pomocą indywidualnego loginu i hasła podanych przez użytkownika w toku rejestracji.
 4. Użytkownik logując się na konto wyraża w formularzu rejestracji zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z portalu w tym także na publikację w portalu publikowanych przez użytkownika fotografii. Widoczność publikowanych zdjęć można indywidualnie ustawić dla grup:
   • Tylko ja – widoczne tylko dla użytkownika
   • Znajomi – widoczne dla znajomych użytkownika
   • Wszyscy członkowie – widoczne dla zarejestrowanych użytkowników
   • Publiczne – widoczne dla wszystkich
 1. Portal niezwłocznie potwierdza założenie konta poprzez wysłanie wiadomości e- mail na podany adres elektroniczny użytkownika.
 2. Indywidualne konto użytkownika może być przezeń w każdej chwili usunięte (Profil → Ustawienia → Usuń konto).

Rozdział IV

Idea i rola portalu

 1. Rolą portalu jest nieodpłatne świadczenie przez użytkowników na rzecz innych użytkowników portalu usług przydatnych w codziennym życiu prywatnym, rodzinnym, prowadzeniu gospodarstw domowych, wychowywaniu i edukacji dzieci i innych podobnych.
 2. Usługi z których użytkownik skorzystał winny być zrekompensowane użytkownikowi, który usługę wykonał przez inne usługi, które wyświadczy usługobiorca.
 3. Usługi oferowane przez użytkowników w ramach indywidualnych kont użytkowników muszą się mieścić w zakresie usług dopuszczalnych do oferowania w ramach portalu, a zawartych w osobnym dokumencie zatytułowanym „katalog usług”.
 4. W przypadku zmiany katalogu usług każdy użytkowników zostanie o tym powiadomiony droga mailową przez administratora portalu.

Rozdział V

Wymiana usług (wzajemne świadczenie usług)

 1. Każdy użytkownik portalu publikuje w ramach indywidualnego konta listę usług (ogłoszeń), które jest gotów świadczyć na rzecz innych użytkowników, przy czym nie mogą one przekraczać zakresu usług określonego katalogiem usług.
 2. Ustalenia użytkowników, co do tego jakie usługi wzajemnie sobie zlecą jest przedmiotem ich indywidualnych ustaleń dokonanych w ramach wiadomości prywatnych na portalu lub w inny dowolny sposób.
 3. Po otrzymaniu usługi każdy użytkownik ma prawo w ramach portalu ocenić za pomocą dostępnej skali (1-5 gwiazdek) ocenić jakość usługi innego użytkownika, a także zamieścić opisową opinię o wykonanej usłudze w formie tekstowego posta.

Rozdział VI

Informacja prawna

 1. Usługi świadczone w ramach portalu mogą być uznane przez odpowiednie organy władzy publicznej za działalność gospodarczą i tym samym spowodować konsekwencję w zakresie obowiązku rozliczenia wymaganych przez prawo podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Administrator portalu poucza, iż
   • zgodnie z art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku, prawo przedsiębiorców U. z 2018 r. poz. 646 nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast przychód należny z działalności, o której mowa powyżej przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w zdaniu pierwszym działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tejże wysokości.
   • Zgodnie z treścią art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) zwalnia się od podatku (podatek od towarów i usług, potocznie VAT) sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.
 1. Administrator nie dokonuje w ramach portalu klasyfikacji oferowanych i świadczonych przez użytkowników usług jako działalności gospodarczej lub aktywności nie stanowiącej takiej działalności i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje prawne (w tym prawno–podatkowe) świadczonych przez użytkowników usług.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług oferowanych w ramach portalu w tym w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji czy też mającej postać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania.

Rozdział VII

Prawa autorskie

 1. Użytkownik zakładając konto na portalu udziela administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej, zbywalnej licencji na korzystanie przez administratora z majątkowych praw autorskich do wszelkich treści publikowanych przez użytkownika w ramach portalu, stanowiących utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), w szczególności publikowanych fotografii na następujących polach eksploatacji:
   • dystrybuowanie,
   • modyfikacja,
   • powielanie,
   • publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie,
   • tłumaczenie treści na inne języki.
 1. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej jest udzielana z prawem do sublicencji, a jej szczegółowa treść zależna jest od przyjętych przez użytkownika ustawień prywatności swojego konta.
 2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć licencję poprzez likwidację swojego konta, przy czym portal zachowuje prawo do dalszej eksploatacji materiałów użytkownika opublikowanych (udostępnionych) przez innych użytkowników.

Rozdział VIII

Zakazy nadużyć i uprawnienia administratora

 1. Użytkownikom w ramach aktywności na portalu zabrania się w szczególności:
   • publikacji (w tym także przesyłania w treści wiadomości prywatnych w ramach portalu) treści obraźliwych, znieważających lub dyskryminujących inne osoby z uwagi na rasę, religię, orientację seksualną, stan zdrowia, płeć, poziom wykształcenia, przekonania polityczne tudzież stanowiące jakąkolwiek inną prawnie zabronioną dyskryminację,
   • nawoływania do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym lub jakimkolwiek innym,
   • nawoływania do czynów stanowiących przestępstwo lub pochwały takich czynów,
   • naruszania dóbr osobistych innych osób (w szczególności obrazy czci),
   • używania wulgaryzmów,
   • publikacji treści (zarówno tekstów, jak i fotografii) o zabarwieniu seksualnym, lub w inny sposób nieobyczajnych, w szczególności zabrania się publikacji fotografii ukazujących intymne części ludzkiego ciała,
   • publikacji wizerunku innych osób bez ich zgody,
   • publikacji treści stanowiących naruszenie cudzych praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych,
   • publikacji, które z uwagi na treść stanowią czyn nieuczciwej konkurencji,
   • wszelkiej innej aktywności o charakterze bezprawnym.
 1. W przypadku naruszenia przez użytkownika zakazów określonych w ust. 1 lub innych postanowień regulaminu administrator ma prawo:
   • usunąć publikowane przez użytkownika niedozwolone treści,
   • zwrócić użytkownikowi uwagę na łamanie regulaminu portalu w formie wiadomości e–mail lub wiadomości przekazanej poprzez wiadomość prywatną dostępną w ramach portalu,
   • zawiadomić odpowiednie organy Państwa, w szczególności organy ścigania jeżeli aktywność użytkownika nosi cechy przestępstwa,
   • usunąć indywidualne konto użytkownika informując go o tym w formie wiadomości e–mail (w/w sankcja nie musi być poprzedzona wezwaniem do zaniechania naruszeń regulaminu).
 1. Każdy użytkownik lub osoba trzecia ma prawo zgłosić administratorowi naruszenie przez użytkownika nin. regulaminu lub przepisów prawa.

Rozdział IX

Zakazy korzystania z portalu

 1. Z portalu nie mogą korzystać osoby, które:

1). nie ukończyły 18. roku życia,
2). zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo,
3). zostały prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
4). oraz osoby, których konta zostały uprzednio usunięte przez administratora z powodu naruszania regulaminu.

Rozdział X

Rozwiązywanie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Portalem (administratorem) a użytkownikiem, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360) przy czym portal mając na celu dobro użytkowników będzie w pierwszej kolejności dążył do rozwiązania zaistniałego sporu w sposób polubowny.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe.

 1. Zmiana regulaminu wymaga każdorazowo powiadomienia użytkowników w formie wiadomości e–mail, zawierającej odnośnik do nowego tekstu regulaminu, wysłanej na miesiąc przed wejściem zmian w życie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) i innych aktów prawnych prawa polskiego

Ogrodzieniec, 15 lipca 2019

Katalog usług

Załącznik – Katalog usług

 1. Korepetycje językowe
 2. Sport
 3. Gra na instrumentach
 4. Przedmioty szkolne
 5. Uroda
 6. Opieka nad dziećmi
 7. Wspólne wyjścia
 8. Wymiana domów
 9. Sprzątanie
 10. Naprawy
 11. Opieka nad zwięrzętami
 12. Inne usługi

Ogrodzieniec, 15 lipca 2019

© 2022 ParentLand

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account